Welkom

Welkom bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties.

U kunt een klacht bij de Commissie indienen over één van de aangesloten corporaties als u er met de corporatie zelf niet meer uitkomt. Het kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud aan uw woning of als u overlast ervaart en vindt dat de corporatie daar niet voldoende tegen doet. Ook behandelt de Commissie klachten over Thuispoort.

De Commissie is onafhankelijk en bestaat uit elf leden. Ook alle leden zijn onafhankelijk. Zij hebben geen binding met de aangesloten corporaties. Dat is zo bepaald in het reglement van de Commissie.

Klachten worden meestal behandeld tijdens een zitting. Tijdens een zitting zijn minimaal drie leden aanwezig, waaronder in elk geval de voorzitter en een lid dat op voordracht van de huurders benoemd is.

De commissie wordt ondersteund door een secretaris. Zij is geen lid van de Commissie maar heeft namens de Commissie contact met klagers en corporaties.